Warto sprostować, aby w kłopoty się nie wpakować – czyli sprostowanie świadectwa pracy

Pani Ewelina, pracownik biurowo-administracyjny, długo starała się o posadę w banku. Po miesiącach starań przeszła pozytywnie rekrutację. Zaproponowano jej stanowisko specjalisty ds. administracyjnych. Nową pracę dostała ze względu na 3 letnie bogate doświadczenie zawodowe. Pani Ewelina miała już za sobą ponad trzy letni okres pracy jako pracownik biurowo-administracyjny. Taki staż pracy był warunkiem koniecznym dla wszystkich kandydatów ubiegających się o to stanowisko. Pani Ewelina złożyła wypowiedzenie umowy o pracę i po terminie wypowiedzenia zgłosiła się do kadr, aby załatwić wszystkie niezbędne formalności, i tu pojawił się problem…

Jakież było jej zdziwienie, gdy na świadectwie pracy, które otrzymała, widniał błędny zapis. Staż pracy wskazany w jej świadectwie pracy nie zgadzał się z faktycznym stanem. Pani Ewelina zatrudniona była w firmie od 1 kwietnia 2013 roku do dnia 1 maja 2016 roku, zaś na świadectwie pracy widniał zapis od 1 października 2013 roku do 1 maja 2016 roku. W konsekwencji powyższego, staż pracy w firmie został jej skrócony o 6 miesięcy. Pani Ewelina na początku nie zdawała sobie sprawy, że błędny zapis dotyczący stażu pracy w świadectwie pracy to tak ważna kwestia. Po konsultacji telefonicznej z naszą kancelarią postanowiła, że nie pozostawi tego problemu, ponieważ w jej interesie jest wyjaśnienie sprawy.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, pracodawca wydaje pracownikowi świadectwo pracy. Świadectwo pracy to dokument, w którym pracodawca potwierdza nie tylko sam fakt zatrudnienia pracownika, ale również m.in. jego warunki, tym samym dostarczając ważnych  informacji o pracowniku następnemu pracodawcy.

W tym miejscu warto przytoczyć treść art. 97. § 21kodeksu pracy:

Pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy.

Ponieważ Pani Ewelina na rozmowie kwalifikacyjnej u nowego pracodawcy podała inny staż pracy niż ten który widnieje na otrzymanym przez nią świadectwie pracy, w związku z czym chce wystąpić z wnioskiem o jego sprostowanie. Pani Ewelina ma na to 7 dni liczone od dnia otrzymania świadectwa pracy. Ze względu na termin 7 dni bardzo ważne jest, aby świadectwo pracy było dokładnie sprawdzone po jego otrzymaniu przez pracownika. W przypadku, gdy pracodawca nie uwzględni wniosku pracownika, również w terminie 7 dni liczone od dnia otrzymania odmowy sprostowania, pracownik może wystąpić do sądu pracy o sprostowanie takiego świadectwa. Jeżeli sąd uwzględni roszczenie pracownika, to pracodawca ma  obowiązek wydać nowe świadectwo pracy niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od zgłoszenia przez pracownika takiego żądania.

Pracownikowi przysługuje na podstawie art. 99 k.p. roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy. Odszkodowanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni. Oprócz powyższego, pracownikowi przysługuje ponadto w oparciu o art. 471 k.c. w zw. z art. 300 k.p. roszczenie od pracodawcy o naprawienia szkody wyrządzonej niewydaniem w terminie lub wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy innej niż utrata zarobków w związku z pozostawaniem bez pracy .

Pani Ewelina złożyła w terminie 7 dni wniosek o sprostowanie. Pracodawca wydał nowe świadectwo pracy z podaniem prawidłowego okresu pracy, zatem bez obaw przedstawiła je nowemu pracodawcy.

Ważne: Świadectwo pracy to dokument nie urzędowy, a prywatny. Może je odebrać od pracodawcy sam pracownik bądź osoba upoważniona przez niego na piśmie.

TP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *