Polonistka na urlopie – czyli zasady udzielania urlopu dla poratowania zdrowia

Pani Urszula pracuje jako nauczyciel języka polskiego, w bardzo dobrym liceum. Jej praca to nie tylko zajęcia lekcyjne z uczniami, ale również przygotowywanie uczniów do olimpiad i prestiżowych konkursów polonistycznych oraz sprawdzanie wypracowań. Jej staż pracy to dokładnie 10 lat i jeden miesiąc. Od jakiegoś czasu męczą ją różne problemy zdrowotne. Praca w szkole i dodatkowe zajęcia z uczniami odbiły się na jej zdrowiu. Dosyć poważne schorzenie kręgosłupa, problem ze strunami głosowymi i nadciśnienie tętnicze. Pani Urszula za namową rodziny oraz znajomego prawnika postanowiła zgłębić temat urlopu dla poratowania zdrowia.

Przedmiotem dzisiejszych rozważań będą zasady udzielania urlopu dla poratowania zdrowia dla nauczycieli. W pierwszej kolejności warto wskazać, na staż pracy Pani Urszuli, która przepracowała w szkole ponad 10 lat w pełnym wymiarze godzin w oparciu o umowę na czas nieokreślony. Dlaczego to tak ważne? Poniżej przytaczamy Państwu art. 73. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela ( tj. z dn. 10 stycznia 2010, Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z poźń. zm.).

Art. 73. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku, z zastrzeżeniem ust. 2.

Zgodnie z powyższym przepisem uprawnienie takie przysługuje Pani Urszuli, gdyż przepracowała w szkole okres powyżej 7 lat. Warto wskazać, że urlop dla poratowania zdrowia dotyczy nauczycieli różnych stopni awansu zawodowego: kontraktowych, mianowanych, dyplomowanych zatrudnionych na czas nieokreślony lub poprzez mianowanie. Jednak warunkiem koniecznym jest zatrudnienie na pełny wymiar godzin. Zatem urlop dla poratowania zdrowia nie przysługuje nauczycielom, którzy nie są zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin niezależnie od stopnia awansu zawodowego lub posiadają umowę o pracę zawartą na czas określony.

Kolejną ważną kwestią, której nie sposób nie poruszyć jest prawo do urlopu dla poratowania zdrowia w odniesieniu do wieku przedemerytalnego.

Urlop dla poratowania zdrowia a emerytura

Poniżej ust. 2 art. 73., który wskazuje:

2. Nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne. (W historii Pani Urszuli jednak nie ma mowy o emeryturze na razie)

O czym jeszcze powinno się pamiętać analizując zasady udzielania urlopu dla poratowania zdrowia dla nauczycieli? O okresie 7 letnim, który musi przypadać bezpośrednio przed datą rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia. Wymóg taki dotyczy sytuacji kiedy po raz pierwszy udzielany jest urlop dla poratowania zdrowia. Wielu nauczycieli zadaje pytanie co z wynagrodzeniem podczas urlopu dla poratowania zdrowia? Nauczyciel zachowuje comiesięczne wynagrodzenie zasadnicze i dodatek za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych w tym dodatków socjalnych.

Pani Urszula musi pamiętać, iż podczas przebywania na urlopie nie może nawiązać innego stosunku pracy lub podjąć innej pracy zarobkowej. Urlop dla poratowania zdrowia jest przyznawany w celu poprawienia stanu swojego zdrowia czyli np. w przypadku podjęcia specjalistycznego leczenia, czy np. wyjazdu do sanatorium. Dwa tygodnie przed powrotem do pracy Dyrektor szkoły wydaje, nauczycielowi przebywającemu na urlopie dla poratowania zdrowia, skierowanie na badania kontrolne w celu stwierdzenia braku jakichkolwiek przeciwwskazań odnośnie powrotu do pracy. O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zalecanego leczenia, orzeka lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela. Dyrektor szkoły udziela nauczycielowi urlopu, na podstawie orzeczenia lekarskiego.

Warto dodać, że nauczyciel może ubiegać się udzielenie kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia. Nie może to być jednak wcześniej niż po upływie roku od dnia zakończenia poprzedniego urlopu dla poratowania zdrowia, a łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela w okresie całego zatrudnienia nauczyciela nie może przekraczać 3 lat- (dla Pani Urszuli to pierwszy taki urlop więc żadnych przeciwwskazań nie ma). W przypadku Pani Urszuli urlop dla poratowania zdrowia jest naprawdę niezbędny. Czas spędzony na urlopie ma zamiar poświęcić na odpoczynek i powrót do pełni sił. Mamy nadzieję, iż dzisiejszy tekst przybliżył Państwu tematykę zasad udzielania urlopu dla poratowania zdrowia.

Na podstawie: (art. 73. ust. 8 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela.)

TP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *