Zabezpieczenie pracodawcy- czyli umowa o zakazie konkurencji

Sylwia jest managerem działu sprzedaży w dużej międzynarodowej firmie. Ma dostęp do danych klientów, kontrahentów i współpracowników. Mało tego, zarządza bazą danych i pozyskuje nowych klientów, co jest jak najbardziej zgodnie ze specyfiką jej pracy. Ponieważ Sylwia zarządza danymi newralgicznymi, pracodawca, podpisując z nią umowę o pracę, postanowił się zabezpieczyć. I o tym zabezpieczeniu, czyli o umowie o zakazie konkurencji będzie dzisiejszy wpis.

Najprościej ujmując zakaz konkurencji to zabezpieczenie się pracodawcy poprzez zobowiązanie pracownika w drodze umowy, do nie prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy oraz, zobowiązanie, do nie podejmowania zatrudnienia u podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną. Zobowiązanie zawsze następują w drodze odrębnej umowy pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem. Tu warto wskazać, iż umowa taka może dotyczyć nie tylko czasu w którym pracownik zatrudniony jest u danego pracodawcy, ale może również dotyczyć okresu po rozwiązaniu stosunku pracy. Kodeks pracy wskazuje w tym zakresie na dwa rodzaje umów, na umowę zawartą na czas trwania stosunku pracy oraz na okres po ustaniu stosunku pracy. Sylwia, podpisując umowę ze swoim pracodawcą, zobowiązała się podczas trwania stosunku pracy i w okresie 3 miesięcy po jego zakończeniu nie prowadzić działalności konkurencyjnej wobec swojego pracodawcy oraz nie nawiązywać stosunku pracy u podmiotów konkurencyjnych wobec niego. Na jakiej podstawie pracodawca zawarł umowę o zakazie nieuczciwej konkurencji? Odpowiedz poniżej, w przytoczonym fragmencie kodeksu pracy:

Art. 1011. § 1. W zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji).

§ 2. Pracodawca, który poniósł szkodę wskutek naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji przewidzianego w umowie, może dochodzić od pracownika wyrównania tej szkody na zasadach określonych w przepisach rozdziału I w dziale piątym.

Art. 1012. § 1. Przepis art. 1011 § 1 stosuje się odpowiednio, gdy pracodawca i pracownik mający dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, zawierają umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. W umowie określa się także okres obowiązywania zakazu konkurencji oraz wysokość odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy, z zastrzeżeniem przepisów § 2 i 3.

Warto również wskazać, analizując tematykę umowy o zakazie konkurencji, iż pracodawca może zakazać prowadzenia działalności konkurencyjnej w przypadku, gdy pracownik posiada dostęp do szczególnych danych, czy ważnych informacji. Ważnymi informacjami nazywamy wszystkie te, które mają istotny wpływ na funkcjonowanie danego przedsiębiorstwa, czyli np. dane techniczne, handlowe, technologiczne. W przypadku Pani Sylwii zawarcie umowy o zakaz konkurencji było uzasadnione z punktu widzenia pracodawcy. Jak powszechnie wiadomo „konkurencja nie śpi”, a wyciek danych klientów czy też innych newralgicznych informacji, mógłby stanowić realne zagrożenie dla funkcjonowania tego pracodawcy.

Umowa o zakazie konkurencji powinna być zawarta z pracownikiem na piśmie i co ważne niezachowanie tej formy powoduje, iż umowa jest nieważna. Sylwia nie mogła odmówić podpisania umowy o zakazie konkurencji, gdy zawierała ona postanowienia zgodnie z przepisami prawa pracy. Jeżeli odmówiłaby podpisania umowy zgodnej z przepisami prawa pracy, mogłoby to stanowić podstawę dla pracodawcy do wypowiedzenia umowy o pracę.

Co powinna zawierać umowa o zakazie konkurencji?

  1. Okres obowiązywania umowy
  2. Szczegółowe określenie pojęcia działalności konkurencyjnej związanej z zajmowanym stanowiskiem
  3. Spis pracodawców, instytucji, czy też określenie charakterystyki działalności podmiotów konkrecyjnych, z którym nie może podjąć współpracy w drodze umowy o pracę,

Co gdyby Sylwia zmieniła zdanie odnośnie pracy u swojego obecnego pracodawcy? Wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji owszem jest dopuszczalne, ale w sytuacji gdy, umowa przewiduje taką możliwość oraz jeśli określa okoliczności uzasadniające wypowiedzenie. W następnych wpisach przybliżmy Państwu tematykę umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy oraz o najczęstszych błędach popełnianych w umowach o zakazie konkurencji. Zapraszamy!

TP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *