Warto sprostować, aby w kłopoty się nie wpakować – czyli sprostowanie świadectwa pracy

Pani Ewelina, pracownik biurowo-administracyjny, długo starała się o posadę w banku. Po miesiącach starań przeszła pozytywnie rekrutację. Zaproponowano jej stanowisko specjalisty ds. administracyjnych. Nową pracę dostała ze względu na 3 letnie bogate doświadczenie zawodowe. Pani Ewelina miała już za sobą ponad trzy letni okres pracy jako pracownik biurowo-administracyjny. Taki staż pracy był warunkiem koniecznym dla wszystkich kandydatów ubiegających się o to stanowisko. Pani Ewelina złożyła wypowiedzenie umowy o pracę i po terminie wypowiedzenia zgłosiła się do kadr, aby załatwić wszystkie niezbędne formalności, i tu pojawił się problem…

Jakież było jej zdziwienie, gdy na świadectwie pracy, które otrzymała, widniał błędny zapis. Staż pracy wskazany w jej świadectwie pracy nie zgadzał się z faktycznym stanem. Pani Ewelina zatrudniona była w firmie od 1 kwietnia 2013 roku do dnia 1 maja 2016 roku, zaś na świadectwie pracy widniał zapis od 1 października 2013 roku do 1 maja 2016 roku. W konsekwencji powyższego, staż pracy w firmie został jej skrócony o 6 miesięcy. Pani Ewelina na początku nie zdawała sobie sprawy, że błędny zapis dotyczący stażu pracy w świadectwie pracy to tak ważna kwestia. Po konsultacji telefonicznej z naszą kancelarią postanowiła, że nie pozostawi tego problemu, ponieważ w jej interesie jest wyjaśnienie sprawy.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, pracodawca wydaje pracownikowi świadectwo pracy. Świadectwo pracy to dokument, w którym pracodawca potwierdza nie tylko sam fakt zatrudnienia pracownika, ale również m.in. jego warunki, tym samym dostarczając ważnych  informacji o pracowniku następnemu pracodawcy.

W tym miejscu warto przytoczyć treść art. 97. § 21kodeksu pracy:

Pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy.

Ponieważ Pani Ewelina na rozmowie kwalifikacyjnej u nowego pracodawcy podała inny staż pracy niż ten który widnieje na otrzymanym przez nią świadectwie pracy, w związku z czym chce wystąpić z wnioskiem o jego sprostowanie. Pani Ewelina ma na to 7 dni liczone od dnia otrzymania świadectwa pracy. Ze względu na termin 7 dni bardzo ważne jest, aby świadectwo pracy było dokładnie sprawdzone po jego otrzymaniu przez pracownika. W przypadku, gdy pracodawca nie uwzględni wniosku pracownika, również w terminie 7 dni liczone od dnia otrzymania odmowy sprostowania, pracownik może wystąpić do sądu pracy o sprostowanie takiego świadectwa. Jeżeli sąd uwzględni roszczenie pracownika, to pracodawca ma  obowiązek wydać nowe świadectwo pracy niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od zgłoszenia przez pracownika takiego żądania.

Pracownikowi przysługuje na podstawie art. 99 k.p. roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy. Odszkodowanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni. Oprócz powyższego, pracownikowi przysługuje ponadto w oparciu o art. 471 k.c. w zw. z art. 300 k.p. roszczenie od pracodawcy o naprawienia szkody wyrządzonej niewydaniem w terminie lub wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy innej niż utrata zarobków w związku z pozostawaniem bez pracy .

Pani Ewelina złożyła w terminie 7 dni wniosek o sprostowanie. Pracodawca wydał nowe świadectwo pracy z podaniem prawidłowego okresu pracy, zatem bez obaw przedstawiła je nowemu pracodawcy.

Ważne: Świadectwo pracy to dokument nie urzędowy, a prywatny. Może je odebrać od pracodawcy sam pracownik bądź osoba upoważniona przez niego na piśmie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *